DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«To fear the LORD is to hate evil; I hate pride and… Proverbs 8:13»
To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
Humility is the fear of the Lord; its wages are riches and honor and life.Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.
And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.
Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.
Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.
Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic like well-fed calves.Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
And because the midwives feared God, he gave them families of their own.En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.
Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands.Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise.De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.
May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever!Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!
Then the church throughout Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers.De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.
Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness; give me an undivided heart, that I may fear your name.Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen.
Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and revering him.En onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.

Bible verse of the day

My times are in your hands;
deliver me from the hands of my enemies,
from those who pursue me.

Random Bible Verse

Let love and faithfulness never leave you;
bind them around your neck,
write them on the tablet of your heart.
Then you will win favor and a good name
in the sight of God and man.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

My times are in your hands; deliver me from the hands of my enemies, from those who pursue me.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies