DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Blessing

«Blessed is the man that trusteth in the LORD, and whose hope… Jeremiah 17:7-8»
Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.
The Lord bless thee, and keep thee: The Lord make his face shine upon thee, and be gracious unto thee: The Lord lift up his countenance upon thee, and give thee peace.Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!
Grant thee according to thine own heart, and fulfil all thy counsel.Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace, and not of evil, to give you an expected end.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus.Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.
And ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee.Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.
O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
In that I command thee this day to love the Lord thy God, to walk in his ways, and to keep his commandments and his statutes and his judgments, that thou mayest live and multiply: and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it.A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
Bless them which persecute you: bless, and curse not.Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the Lord, happy is he.Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.
Oh how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee; which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men!Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí.
But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate you, Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen.Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.
Not rendering evil for evil, or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth.Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.
The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it.Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«

A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh.Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.
Previous1234Next

Bible verse of the day

But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

Random Bible Verse

So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies