DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Community

«And let us consider how we may spur one another on toward… Hebrews 10:24-25»
And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching.En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.
How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.
For where two or three gather in my name, there am I with them.Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.
And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.
All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had.En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus.
I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.
Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters.Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.
Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.
For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink.Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.
They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers.Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer.En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.
So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him.Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden.
Give proper recognition to those widows who are really in need.Houd als weduwen in ere, wie waarlijk weduwen zijn.
Just as a body, though one, has many parts, but all its many parts form one body, so it is with Christ.Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus.
Don’t you know that you yourselves are God’s temple and that God’s Spirit dwells in your midst?Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

If anyone destroys God’s temple, God will destroy that person; for God’s temple is sacred, and you together are that temple.Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!
Previous12Next

Bible verse of the day

Let everything that has breath praise the Lord.
Praise the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

Whoever is patient has great understanding,
but one who is quick-tempered displays folly.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies