DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma laskavost

«Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh… Efezským 4:32»
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.Be not overcome of evil, but overcome evil with good.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.
Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works.
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.
‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.All things are lawful for me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but all things edify not.
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work.
Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?
Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: ‚Nepůjdeme.‘“Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.
Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine.Remember, O Lord, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old. Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O Lord.
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘Be not deceived: evil communications corrupt good manners.
Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.
Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; But (which becometh women professing godliness) with good works.

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení,
ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Náhodný Biblický verš

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!