DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma následování

«Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal… Deuteronomium 5:33»
Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.
Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.
Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.Order my steps in thy word: and let not any iniquity have dominion over me.
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.
Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.And he that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me.
Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.
Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Jako milované děti následujte Božího příkladu.Be ye therefore followers of God, as dear children.
Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!Blessed is every one that feareth the Lord; that walketh in his ways.
K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps.
Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.The steps of a good man are ordered by the Lord: and he delighteth in his way.
Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.
Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him.
Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.
Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.
Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.
Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve; whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell: but as for me and my house, we will serve the Lord.
A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, Make you perfect in every good work to do his will, working in you that which is wellpleasing in his sight, through Jesus Christ; to whom be glory for ever and ever. Amen.
Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.
Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat.I made haste, and delayed not to keep thy commandments.

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Náhodný Biblický verš

Hospodine, ty jsi můj Bůh!
Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu,
neboť činíš podivuhodné věci,
tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!