DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma následování

«Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal… Deuteronomium 5:33»
Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess.
Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.
Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.Direct my steps by Your word, And let no iniquity have dominion over me.
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.”
A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.Now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ.
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.
Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.And he who does not take his cross and follow after Me is not worthy of Me.
Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“When He had called the people to Himself, with His disciples also, He said to them, “Whoever desires to come after Me, let him deny himself, and take up his cross, and follow Me.”
Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.
Jako milované děti následujte Božího příkladu.Therefore be imitators of God as dear children.
Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.If anyone serves Me, let him follow Me; and where I am, there My servant will be also. If anyone serves Me, him My Father will honor.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.
K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow His steps.
Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.The steps of a good man are ordered by the Lord, And He delights in his way.
Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.
Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“Then Jesus said to those Jews who believed Him, “If you abide in My word, you are My disciples indeed. And you shall know the truth, and the truth shall make you free.”
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him.
Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”
Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.Do not turn to the right or the left; Remove your foot from evil.
Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.By this all will know that you are My disciples, if you have love for one another.
Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the River, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.
A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.Now may the God of peace who brought up our Lord Jesus from the dead, that great Shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you complete in every good work to do His will, working in you what is well pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.
Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.By this My Father is glorified, that you bear much fruit; so you will be My disciples.
Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat.I made haste, and did not delay To keep Your commandments.

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“Then He said to them, “Follow Me, and I will make you fishers of men.”
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!