DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma sebeovládání

«Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1:7»
Město se strženými hradbami je muž, který se neovládá.A man without self-control is like a city broken into and left without walls.
Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.For God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city.
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self-control, and self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.
Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.No temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful, and he will not let you be tempted beyond your ability, but with the temptation he will also provide the way of escape, that you may be able to endure it.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.So then let us not sleep, as others do, but let us keep awake and be sober.
U pošetilce se jeho hoře pozná týž den, kdežto chytrý přikryje hanbu.The vexation of a fool is known at once, but the prudent ignores an insult.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age.
Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others I myself should be disqualified.
Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne.A fool gives full vent to his spirit, but a wise man quietly holds it back.
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.Every athlete exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable.
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.
Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, jak bych se tedy směl ohlížet za pannou?I have made a covenant with my eyes; how then could I gaze at a virgin?
Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu.Watch yourselves, so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward.
Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.
Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout.Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer; but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control.

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!