DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

45 Bible Verses about Evil

The Lord will keep you from all evil; he will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.De Here zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.
Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them.Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.
And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.
For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places.Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive, as they are today.Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden.
Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good.De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.
See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good to one another and to everyone.Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil.Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.
But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.
Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
O you who love the Lord, hate evil! He preserves the lives of his saints; he delivers them from the hand of the wicked.Gij, die de Here liefhebt, haat het kwade; Hij, die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand.
Hatred stirs up strife, but love covers all offenses.Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.
I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
Turn away from evil and do good; seek peace and pursue it.Wijk van het kwade en doe het goede, zoek de vrede en jaag die na.
Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.
The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen.De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.
Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.Bevestig mijn schreden naar uw toezegging, laat generlei onrecht over mij heersen.
Wash yourselves; make yourselves clean; remove the evil of your deeds from before my eyes; cease to do evil.Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
And lead us not into temptation, but deliver us from evil.En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. [Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.]
Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.

The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the memory of them from the earth.Het aangezicht des Heren is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.
Previous12Next

Bible verse of the day

Trust in the Lord, and do good; dwell in the land and befriend faithfulness.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies