DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Following

«In al die weë wat die HERE julle God julle beveel het… Deuteronomium 5:33»
You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess.In al die weë wat die Here julle God julle beveel het moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem.
It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie.
Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.Maak my voetstappe vas in u woord, en laat geen ongeregtigheid oor my heers nie.
Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”EN Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.
May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.Mag die Here julle harte rig tot die liefde van God en die lydsaamheid van Christus!
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.Julle moet die Here julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang.
And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.
And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.”EN toe Hy die skare saam met sy dissipels na Hom geroep het, sê Hy vir hulle: Wie agter My aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en My volg.
If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit.As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.
Therefore be imitators of God, as beloved children.WEES dan navolgers van God soos geliefde kinders.
If anyone serves me, he must follow me; and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.As iemand My dien, laat hom My volg; en waar Ek is, daar sal my dienaar ook wees; en as iemand My dien, sal die Vader hom eer.
Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel!
For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps.Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg.
The steps of a man are established by the Lord, when he delights in his way.Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en Hy het 'n welbehae in sy weg.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”En Jesus sê vir die Jode wat in Hom geglo het: As julle in my woord bly, is julle waarlik my dissipels. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.
And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom.
Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”Jesus antwoord hom: As jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou goed en gee dit aan die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê; en kom hier, volg My.
Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.Wyk nie regs of links af nie, hou jou voet ver van boosheid.
So also faith by itself, if it does not have works, is dead.Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.
By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het.
And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en my huis, ons sal die Here dien.
Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.MAG die God van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk, om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor Hom deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid! Amen.
By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees.
I hasten and do not delay to keep your commandments.Ek het my gehaas, en nie getalm nie, om u gebooie te onderhou.

And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”En Hy sê vir hulle: Kom agter My aan, en Ek sal julle vissers van mense maak.
Previous12Next

Bible verse of the day

Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.

Random Bible Verse

That according to the riches of his glory he may grant you to be strengthened with power through his Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith—that you, being rooted and grounded in love.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies