DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Goodness

«And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even… Ephesians 4:32»
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!
As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith.Kým teda máme čas, robme dobre všetkým, ale najmä členom rodiny veriacich.
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.
The Lord is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works.Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.
Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil; cleave to that which is good.Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, Meekness, temperance: against such there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
All things are lawful for me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but all things edify not.„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.
Neither do men light a candle, and put it under a bushel, but on a candlestick; and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.
Trust in the Lord, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti bratskú náklonnosť a k bratskej náklonnosti lásku.
And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work.A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
I had fainted, unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living.Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
The desire of a man is his kindness: and a poor man is better than a liar.Človekovi vynáša jeho dobrota a lepší bedár ako podvodník.
Depart from evil, and do good; seek peace, and pursue it.Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú.
And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?Ktože vám uškodí, ak budete horliví v dobrom?!
Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.Toto hovorí Pán: „Zastaňte na cestách a viďte, skúmajte dávne chodníky; a kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu.“ Ale povedali: „Nepôjdeme!“
Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!
Remember, O Lord, thy tender mercies and thy lovingkindnesses; for they have been ever of old. Remember not the sins of my youth, nor my transgressions: according to thy mercy remember thou me for thy goodness' sake, O Lord.Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý.
Be not deceived: evil communications corrupt good manners.Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path. vtedy porozumieš, čo je spravodlivosť a čo právo je, čo je to statočnosť a každý dobrý chodník.
Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.Ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.
In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array; But (which becometh women professing godliness) with good works.Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

Bible verse of the day

Heaviness in the heart of man maketh it stoop: but a good word maketh it glad.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies