DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Humility

«Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Efeziërs 4:2»
With all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love.Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves.Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf.
When pride comes, then comes disgrace, but with the humble is wisdom.Hoogmoed leidt tot schande, wijsheid maakt een mens bescheiden.
Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.Verneder u voor de Heer, dan zal Hij u verheffen.
Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
Put on then, as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience.Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en Hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
One's pride will bring him low, but he who is lowly in spirit will obtain honor.De hoogmoed van een mens brengt hem ten val, eer is weggelegd voor wie bescheiden is.
The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.Onderwerp u dus nederig aan Gods grote macht, dan zal Hij u op de bestemde tijd verheffen.
If my people who are called by my name humble themselves, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land.En wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en breekt met zijn kwalijke praktijken, dan zal Ik luisteren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.
Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light.Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Who is wise and understanding among you? By his good conduct let him show his works in the meekness of wisdom.Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid.
Before destruction a man's heart is haughty, but humility comes before honor.Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.
Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.Tot slot, wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’
God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen.
He has told you, O man, what is good; and what does the Lord require of you but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God?Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.
The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.Wie ontzag heeft voor de HEER, wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.
Good and upright is the Lord; therefore he instructs sinners in the way. He leads the humble in what is right, and teaches the humble his way.Goed en rechtvaardig is de HEER: Hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor, Hij leert hun zijn paden te gaan.
Wives, submit to your husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives, and do not be harsh with them.Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals het volgelingen van de Heer past. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.
And said to them, “Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For he who is least among you all is the one who is great.”Hij zei tegen hen: ‘Wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’
For you were called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde.
To our God and Father be glory forever and ever. Amen.Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.

He must increase, but I must decrease.Hij moet groter worden en ik kleiner.
Previous12Next

Bible verse of the day

Give justice to the weak and the fatherless; maintain the right of the afflicted and the destitute.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies