DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

114 Bible Verses about Life (5/5)

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God.Als vrijen en niet als mannen, die de vrijheid misbruiken tot dekmantel voor hun kwaadwilligheid, maar als dienaren Gods.
For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it.Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies wil, die zal het behouden.
Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us.Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.
For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it.Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.
What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means! How can we who died to sin still live in it?Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?
If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all.Houdt zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, ​vrede​ met alle mensen.
For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come.Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst.
You shall be holy to me, for I the Lord am holy and have separated you from the peoples, that you should be mine.Weest Mij ​heilig, want ​heilig​ ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.
Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted.Trouwens, allen, die in ​Christus​ ​Jezus​ godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.
Behold, what I have seen to be good and fitting is to eat and drink and find enjoyment in all the toil with which one toils under the sun the few days of his life that God has given him, for this is his lot.Zie, wat ik als goed heb opgemerkt, is dit: dat het voortreffelijk is te eten en te drinken en het goede te genieten bij al het zwoegen, waarmee iemand zich aftobt onder de zon gedurende de weinige dagen van zijn leven, die God hem schenkt, want dit is zijn deel.
For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end.Want wij hebben deel gekregen aan ​Christus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
Therefore you shall keep his statutes and his commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all time.Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw ​kinderen​ na u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de Here, uw God, u geven zal voor altijd.
All things were made through him, and without him was not any thing made that was made.Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels.Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het ​boek​ des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn ​engelen.
Bible verse of the day
John 1:3
All things were made through him, and without him was not any thing made that was made.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...