DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.The integrity of the upright shall guide them: but the perverseness of transgressors shall destroy them.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart: for they shall see God.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.Better is a little with righteousness than great revenues without right.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Rest in the Lord, and wait patiently for him: fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Withhold not good from them to whom it is due, when it is in the power of thine hand to do it.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.A good man sheweth favour, and lendeth: he will guide his affairs with discretion.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.No man, when he hath lighted a candle, covereth it with a vessel, or putteth it under a bed; but setteth it on a candlestick, that they which enter in may see the light.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.For there is nothing covered, that shall not be revealed; neither hid, that shall not be known.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost, and to keep back part of the price of the land? Whiles it remained, was it not thine own? and after it was sold, was it not in thine own power? why hast thou conceived this thing in thine heart? thou hast not lied unto men, but unto God.

Bijbeltekst van de dag

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

De Here zegene u en behoede u;
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie