DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Eerlijkheid

«Dear children, let us not love with words or speech but with… 1 John 3:18»
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, for they will see God.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.Better a little with righteousness than much gain with injustice.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Then you will understand what is right and just and fair—every good path.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.
Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God.Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”
Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.There is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known.

Bijbeltekst van de dag

Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

Willekeurige Bijbeltekst

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God te verspreiden, met (nog) minder advertenties:

Donatie

Bijbeltekst van de dag

Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...