DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bijbelteksten over Eerlijkheid

« 1 John 3:18 »
Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth.
De rechtschapenheid der oprechten leidt hen, maar de verkeerde zin der trouwelozen is hun ten verderve.The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity.
Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice.
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.Blessed are the pure in heart, for they will see God.
Een valsaard veroorzaakt twist, een lasteraar brengt scheiding tussen vrienden.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth.
Wees stil voor de Here en verbeid Hem; wees niet afgunstig op wie zijn weg voorspoedig maakt, op de man die boze plannen smeedt.Be still before the Lord and wait patiently for him; do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes.
Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Onthoud het goed niet aan wie het toekomt, terwijl het in uw macht is het te doen.Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to act.
Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.Ill-gotten treasures have no lasting value, but righteousness delivers from death.
Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.Better a little with righteousness than much gain with injustice.
Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.Above all, my brothers and sisters, do not swear—not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is a simple “Yes” or “No.” Otherwise you will be condemned.
Voorspoedig is de man die zich ontfermt en uitleent, die zijn zaken recht behartigt.Good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice.
Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.No one lights a lamp and hides it in a clay jar or puts it under a bed. Instead, they put it on a stand, so that those who come in can see the light.
Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan, ook rechtschapenheid, elke goede weg.Then you will understand what is right and just and fair—every good path.
Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.
Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten.This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing.
Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Bijbeltekst van de dag
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...