DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over Geld

«Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque ele… Hebreus 13:5»
Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes; porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei.
Bezit aan vluchtigheid ontsproten, wordt minder, maar wie met zijn hand bijeenbrengt, vermeerdert zijn bezit.A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento.
Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.Não te canses para enriqueceres; dá de mão à tua própria sabedoria.
De zegen van de HEERE, die maakt rijk, Hij voegt er geen zwoegen aan toe.A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores.
Wie het geld liefheeft, wordt van geld nooit verzadigd, en wie de overvloed liefheeft, niet van inkomsten. Ook dat is vluchtig.O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro; e quem amar a abundância nunca se fartará da renda; também isso é vaidade.
Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst.Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda.
Beter is weinig met de vreze des HEEREN, dan een grote schat met verwarring erbij.Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação.
En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui.
Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent: belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eer aan wie eer toekomt.Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra.
Hoeveel beter is het verwerven van wijsheid dan bewerkt goud, en het verwerven van inzicht is verkieslijker dan zilver!Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro! E quanto mais excelente, adquirir a prudência do que a prata!
Want wie ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van U is alles, en uit Uw hand hebben wij het U gegeven.Porque quem sou eu, e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos.
Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God, Die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten.Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.
Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor.
Houd valsheid en leugentaal ver van mij. En: geef mij geen armoede of rijkdom, voorzie mij van het mij toegewezen deel aan brood.Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa; não me dês nem a pobreza nem a riqueza; mantém-me do pão da minha porção acostumada.
Het verlangen van de mens is zijn goedertierenheid, maar een arme is beter dan een leugenachtige man.O desejo do homem é a sua beneficência; mas o pobre é melhor do que o mentiroso.
Het weinige dat de rechtvaardige heeft, is beter dan de overvloed van vele goddelozen. Want de armen van de goddelozen worden gebroken, maar de HEERE ondersteunt de rechtvaardigen.Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos.
Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet. Laat u uw ogen erover vliegen, dan is het er niet meer, want het vliegt direct weg, als een arend die naar de hemel vliegt.Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque, certamente, isso se fará asas e voará ao céu como a águia.
Een goede naam is verkieslijker dan grote rijkdom, goede gunst dan zilver en dan goud.Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas; e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro.
Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God, die juist daarmee voortdurend bezig zijn.Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo.
Schatten aan goddeloosheid baten niet, maar gerechtigheid redt van de dood.Os tesouros da impiedade de nada aproveitam; mas a justiça livra da morte.
Bezit baat niet op de dag van de verbolgenheid, maar gerechtigheid redt van de dood.Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte.
Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
Het bezit van een rijke is zijn sterke stad, als een hoge muur, in zijn verbeelding.A fazenda do rico é sua cidade forte e, como um muro alto, na sua imaginação.

In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas.
Vorige12Volgende

Bijbeltekst van de dag

Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...