DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over het Woord van God

«For the word of God is alive and active. Sharper than any… Hebrews 4:12»
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten.For the word of God is alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.
Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work.
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.Your word is a lamp for my feet, a light on my path.
En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.
Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word.
Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.He replied, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.”
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.
Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away.
Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende.Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, “children of God without fault in a warped and crooked generation.” Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life.
Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.The unfolding of your words gives light; it gives understanding to the simple.
Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”
In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.For the word of the Lord is right and true; he is faithful in all he does.
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them.
Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?In God, whose word I praise— in God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me?
En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid.Like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation.
Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”
Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw zielen kan behouden.Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you.
Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of the Lord.
Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.You make your saving help my shield, and your right hand sustains me; your help has made me great. You provide a broad path for my feet, so that my ankles do not give way.
Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.You are my refuge and my shield; I have put my hope in your word.
Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge.The Son is the radiance of God’s glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven.

Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.
Vorige123Volgende

Bijbeltekst van de dag

De goddeloze maakt winst die niet gedijt,
maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.

Willekeurige Bijbeltekst

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...