DailyVerses.net

21 Bijbelteksten over het Huwelijk


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.He who finds a wife finds a good thing, And obtains favor from the Lord.
Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.And He answered and said to them, “Have you not read that He who made them at the beginning ‘made them male and female,’ and said, ‘For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh’? So then, they are no longer two but one flesh. Therefore what God has joined together, let not man separate.”
Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here. Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.Wives, submit to your own husbands, as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be bitter toward them.
Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.Marriage is honorable among all, and the bed undefiled; but fornicators and adulterers God will judge.
Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? haar waarde gaat koralen ver te boven.Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Here bestiert zijn gang.A man’s heart plans his way, But the Lord directs his steps.
Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord.Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word.
Maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.Nevertheless, because of sexual immorality, let each man have his own wife, and let each woman have her own husband.
En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.And the Lord God said, “It is not good that man should be alone; I will make him a helper comparable to him.”
Wanneer iemand pas een vrouw gehuwd heeft, zal hij in het leger niet uitrukken en men zal hem in geen enkel opzicht bezwaren; gedurende één jaar zal hij vrijgesteld zijn ten behoeve van zijn huis, en de vrouw die hij gehuwd heeft, verheugen.When a man has taken a new wife, he shall not go out to war or be charged with any business; he shall be free at home one year, and bring happiness to his wife whom he has taken.
En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.Then the rib which the Lord God had taken from man He made into a woman, and He brought her to the man. And Adam said: “This is now bone of my bones And flesh of my flesh; She shall be called Woman, Because she was taken out of Man.” Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh.
Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here, want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body.
Alles is schoon aan u, mijn liefste, zonder enig gebrek zijt gij.You are all fair, my love, And there is no spot in you.
De man kome jegens de vrouw zijn (echtelijke) verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man. De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw.Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does.
Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook medeërfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.Husbands, likewise, dwell with them with understanding, giving honor to the wife, as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered.
Daarom zal een man [zijn] vader en [zijn] moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn.For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh.
Zo zijn [ook] de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.So husbands ought to love their own wives as their own bodies; he who loves his wife loves himself.
Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk een bruid, die zich met haar versierselen tooit.I will greatly rejoice in the Lord, My soul shall be joyful in my God; For He has clothed me with the garments of salvation, He has covered me with the robe of righteousness, As a bridegroom decks himself with ornaments, And as a bride adorns herself with her jewels.
Intussen ook gij, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zó liefhebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.Nevertheless let each one of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband.
Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.You have heard that it was said to those of old, ‘You shall not commit adultery.’ But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart.
Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden (en) voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens [uw] gemis aan zelfbeheersing.Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer; and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android