DailyVerses.net
<

Lucas - NBG & CEI

>
Lees dit bijbelboek online, klik hier om te lezen.

Lucas 1
Lucas 2
Lucas 3
Lucas 4
Lucas 5
Lucas 6
Lucas 7
Lucas 8
Lucas 9
Lucas 10
Lucas 11
Lucas 12
Lucas 13
Lucas 14
Lucas 15
Lucas 16
Lucas 17
Lucas 18
Lucas 19
Lucas 20
Lucas 21
Lucas 22
Lucas 23
Lucas 24

Bijbelteksten

« Luca 11:28 »

NBV BGT NBG BB
X
CEI
Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!».
Maar Jezus hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.Ma Gesù che aveva udito rispose: «Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata».
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.Date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio.
En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los en gij zult losgelaten worden.Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato.
Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.Nulla è impossibile a Dio.
Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano.
Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla pienezza del cuore.
Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.Rispose: «Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a Dio».
Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug.Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo.
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!
Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android