DailyVerses.netThema'sWillekeurige tekstInschrijven

Bijbelteksten over de Naaste

Het tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.The second is this: ‘Love your neighbor as yourself.’ There is no commandment greater than these.
Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.
Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.No one should seek their own good, but the good of others.
Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.
Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.Carry each other’s burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ.
Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.For the entire law is fulfilled in keeping this one command: “Love your neighbor as yourself.”
Laat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen geherbergd.Keep on loving one another as brothers and sisters. Do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it.
Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.
Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang.Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves.
Ieder onzer trachte zijn naaste te behagen, ten goede, tot opbouwing.Each of us should please our neighbors for their good, to build them up.
Laten wij dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.
Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.
Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.Learn to do right; seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless; plead the case of the widow.
Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love one another.
De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.Love does no harm to a neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.
Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen, wanneer gij oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf; want gij, die oordeelt, bedrijft dezelfde dingen.You, therefore, have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things.
Hebt bovenal bestendige liefde jegens elkander, want de liefde bedekt tal van zonden.Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins.
En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u.May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.
Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld.Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves.
Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.The commandments, “You shall not commit adultery,” “You shall not murder,” “You shall not steal,” “You shall not covet,” and whatever other command there may be, are summed up in this one command: “Love your neighbor as yourself.”
Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.
Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.For this is the message you heard from the beginning: We should love one another.
Deze immers stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd.One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.
Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.

Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?This is what the Lord Almighty said: ‘Administer true justice; show mercy and compassion to one another. Do not oppress the widow or the fatherless, the foreigner or the poor. Do not plot evil against each other.’
Lees meer...

Bijbeltekst van de dag

En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Dagelijkse meldingE-mailFacebookTwitterAndroid-appOp je website

Willekeurige Bijbeltekst

Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.Volgende tekst!Met afbeelding

Ondersteun DailyVerses.net

Help mij het Woord van God verspreiden:
Donatie

Bijbeltekst van de dag

En vergeldt geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegent integendeel, wijl gij hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven.

Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:

Persoonlijk Bijbelleesrooster

Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...