DailyVerses.net

12 Bijbelteksten over Rust


NBV BGT NBG BB
X
NKJV
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God, van Hem is mijn heil.Truly my soul silently waits for God; From Him comes my salvation.
In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.I will both lie down in peace, and sleep; For You alone, O Lord, make me dwell in safety.
Zo zegt de Here: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.Thus says the Lord: “Stand in the ways and see, And ask for the old paths, where the good way is, And walk in it; Then you will find rest for your souls. But they said, ‘We will not walk in it.’ ”
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren.The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters.
Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”
Smaakt en ziet, dat de Here goed is; welzalig de man die bij Hem schuilt.Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!
Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light.
Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.There remains therefore a rest for the people of God. For he who has entered His rest has himself also ceased from his works as God did from His.
Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.
Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience.
Onderhoud de sabbatdag, dat gij die heiligt, zoals de Here, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw rund, noch uw ezel, noch uw overige vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij.Observe the Sabbath day, to keep it holy, as the Lord your God commanded you.Six days you shall labor and do all your work,but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work: you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle, nor your stranger who is within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you.

Lees meer

Opmerkingen
Bijbeltekst van de dag
Mijn zoon, indien uw hart wijs is, dan zal ook mijn hart zich verheugen.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
E-mail
Facebook
Twitter
Android