DailyVerses.net

23 Bijbelteksten over Trouw

« Spreuken 3:3-4 »

NBV BGT NBG BB
X
CEI
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.Bontà e fedeltà non ti abbandonino; lègale intorno al tuo collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, e otterrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini.
HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.Signore, tu sei il mio Dio; voglio esaltarti e lodare il tuo nome, perché hai eseguito progetti meravigliosi, concepiti da lungo tempo, fedeli e veri.
Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.Lodate il Signore, perché è buono, perché la sua grazia dura sempre.
Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa.
Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.Il Signore diriga i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di Cristo.
Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.Ma il Signore è fedele; egli vi confermerà e vi custodirà dal maligno.
U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.Nessuna tentazione vi ha finora sorpresi se non umana; infatti Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla.
Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha promesso.
Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono; la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti.
Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata.
Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw!Le misericordie del Signore non sono finite, non è esaurita la sua compassione; esse son rinnovate ogni mattina, grande è la sua fedeltà.
Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.Riconoscete dunque che il Signore vostro Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille generazioni, con coloro che l'amano e osservano i suoi comandamenti.
Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.Ti coprirà con le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio.
Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere.
U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, la tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre.
De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.Il Signore completerà per me l'opera sua. Signore, la tua bontà dura per sempre: non abbandonare l'opera delle tue mani.
HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica, tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro!
U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.Odiate il male, voi che amate il Signore: lui che custodisce la vita dei suoi fedeli li strapperà dalle mani degli empi.
Niet ons, HEER, niet ons, geef uw naam alle eer, om uw liefde, uw trouw.Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria, per la tua fedeltà, per la tua grazia.
Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede.
Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn.Vegliando sui sentieri della giustizia e custodendo le vie dei suoi amici.

Lees meer

Opmerkingen
Moge de HEER een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Persoonlijk Bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...