DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

14 Bijbelteksten over Zwakheid

« 2 Coríntios 12:10 »
Nederlands BijbelgenootschapAlmeida Revista e Corrigida
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando estou fraco, então, sou forte.
Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.A minha carne e o meu coração desfalecem; mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre.
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn ​genade​ is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van ​Christus​ over mij kome.E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.
Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação.
Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos.
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação.
Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.Defendei o pobre e o órfão; fazei justiça ao aflito e necessitado.
Bijbeltekst van de dag
Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Ontvang de dagelijkse Bijbeltekst:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persoonlijk bijbelleesrooster
Maak een account aan om jouw leesrooster in te stellen en zie hier je voortgang en de volgende tekst die je moet lezen!
Lees meer...
Accepteren Deze website gebruikt cookies