DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

18 Bible Verses about Poverty

In all toil there is profit, but mere talk tends only to poverty.In alle moeitevolle arbeid zal voordeel zijn, maar het gepraat der lippen leidt enkel tot gebrek.
Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.
Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy.Open uw mond, oordeel rechtvaardig, verschaf de verdrukte en nooddruftige recht.
I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need.Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek.
Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword?Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets.
The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor; he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound.De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis.
The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender.De rijke heerst over de armen, en de man die leent, is een knecht van de uitlener.
What is desired in a man is steadfast love, and a poor man is better than a liar.Het aantrekkelijke van de mens is zijn welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.
This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles.Deze ellendige hier riep en de Here hoorde, Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
Remove far from me falsehood and lying; give me neither poverty nor riches; feed me with the food that is needful for me.Houd valsheid en leugentaal verre van mij, geef mij armoede noch rijkdom, voed mij met het brood, mij toebedeeld.
Thus says the Lord of hosts, Render true judgments, show kindness and mercy to one another, do not oppress the widow, the fatherless, the sojourner, or the poor, and let none of you devise evil against another in your heart.Zo zegt de Here der heerscharen: spreekt eerlijk recht en bewijst elkander liefde en barmhartigheid; verdrukt weduwe noch wees, bijwoner noch arme, en beraamt niet in uw hart elkanders onheil?
Give justice to the weak and the fatherless; maintain the right of the afflicted and the destitute.Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.
As sorrowful, yet always rejoicing; as poor, yet making many rich; as having nothing, yet possessing everything.Als bedroefd, maar altijd blijde; als arm, maar velen rijk makend; als niets hebbend en toch alles bezittend.
The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed.De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid.
The Lord makes poor and makes rich; he brings low and he exalts.De Here maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
Because I delivered the poor who cried for help, and the fatherless who had none to help him. The blessing of him who was about to perish came upon me, and I caused the widow's heart to sing for joy.Want ik redde de ellendige die om hulp riep, de wees en hem die geen helper had; de zegenwens van wie dreigde onder te gaan, kwam op mij, en het hart der weduwe deed ik jubelen.
The ransom of a man's life is his wealth, but a poor man hears no threat.Het losgeld voor iemands leven is zijn rijkdom, maar de arme krijgt geen bedreiging te horen.

Bible verse of the day

So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies