DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

28 Bible Verses about Praise

« Isaiah 25:1 »
King James VersionNederlands Bijbelgenootschap
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.O Here, Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen, uw naam loven, want Gij hebt wonderen gedaan, raadsbesluiten uit een ver verleden in waarheid en trouw volvoerd.
Let every thing that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord.Alles wat adem heeft, love de Here. Halleluja.
And at midnight Paul and Silas prayed, and sang praises unto God: and the prisoners heard them.Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.
Why art thou cast down, O my soul? and why art thou disquieted within me? hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God.Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven, mijn Verlosser en mijn God!
For thou hast possessed my reins: thou hast covered me in my mother's womb. I will praise thee; for I am fearfully and wonderfully made: marvellous are thy works; and that my soul knoweth right well.Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.
Bless the Lord, O my soul: and all that is within me, bless his holy name.Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige naam.
I will praise thee, O Lord, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, ik wil al uw wonderen verhalen.
Let my mouth be filled with thy praise and with thy honour all the day.Mijn mond is vervuld van uw lof, de ganse dag van uw luister.
And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden.
The Lord is my strength and my shield; my heart trusted in him, and I am helped: therefore my heart greatly rejoiceth; and with my song will I praise him.De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.
Because thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise thee. Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name.Want uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zullen U roemen. Zo wil ik U prijzen mijn leven lang, in uw naam mijn handen opheffen.
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
O give thanks unto the Lord; call upon his name: make known his deeds among the people.Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?
Great is the Lord, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.De Here is groot en zeer te prijzen, zijn grootheid is ondoorgrondelijk.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
I cried unto him with my mouth, and he was extolled with my tongue.Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong.
And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.
I will bless the Lord at all times: his praise shall continually be in my mouth.Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.
Out of the same mouth proceedeth blessing and cursing. My brethren, these things ought not so to be.Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.
And in that day shall ye say, Praise the Lord, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted.En gij zult te dien dage zeggen: Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend, vermeldt, dat zijn naam verheven is.
I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king's matter.U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.
Then Job arose, and rent his mantle, and shaved his head, and fell down upon the ground, and worshipped, And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither: the Lord gave, and the Lord hath taken away; blessed be the name of the Lord.Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.
I will praise thee with uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgments.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
Previous12Next
Bible verse of the day
Proverbs 30:8
Remove far from me vanity and lies: give me neither poverty nor riches; feed me with food convenient for me.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies