DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

60 Bible Verses about Prayer (2/3)

« Matúš 21:22 »
English Standard VersionKatolícky preklad
And whatever you ask in prayer, you will receive, if you have faith.A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.
Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.
Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well with your soul.Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.
O Lord, in the morning you hear my voice; in the morning I prepare a sacrifice for you and watch.Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.
By day the Lord commands his steadfast love, and at night his song is with me, a prayer to the God of my life.Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán. V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho života.
Out of my distress I called on the Lord; the Lord answered me and set me free.V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
For I know that through your prayers and the help of the Spirit of Jesus Christ this will turn out for my deliverance.Lebo viem, že mi to bude slúžiť na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista.
Hear my prayer, O Lord; give ear to my pleas for mercy! In your faithfulness answer me, in your righteousness!Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.
If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him!Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!
Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.
Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.
Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven.Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu.
But I say to you, Love your enemies and pray for those who persecute you.Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú.
So we fasted and implored our God for this, and he listened to our entreaty.A tak sme sa postili a prosili sme o to svojho Boha, a dal sa nám uprosiť.
For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil.Lebo Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich prosbám sa nakláňa jeho sluch; ale Pánova tvár je proti tým, čo robia zlo.
Father, I desire that they also, whom you have given me, may be with me where I am, to see my glory that you have given me because you loved me before the foundation of the world.Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.
And whenever you stand praying, forgive, if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses.A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.
Then after fasting and praying they laid their hands on them and sent them off.Oni sa postili a modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich.
And the Lord restored the fortunes of Job, when he had prayed for his friends. And the Lord gave Job twice as much as he had before.Potom Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán dvojnásobne rozmnožil Jóbovo imanie.
This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles.Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
Turn back, and say to Hezekiah the leader of my people, Thus says the Lord, the God of David your father: I have heard your prayer; I have seen your tears. Behold, I will heal you. On the third day you shall go up to the house of the Lord.Vráť sa a povedz Ezechiášovi, kniežaťu môjho ľudu: Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy; hľa, uzdravím ťa, na tretí deň pôjdeš do Pánovho chrámu.
So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church.Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.
To you, O God of my fathers, I give thanks and praise, for you have given me wisdom and might, and have now made known to me what we asked of you, for you have made known to us the king's matter.Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, pretože si mi dal múdrosť a silu a teraz si mi dal vedieť, o čo sme ťa prosili, lebo si nám oznámil kráľovu vec.
Arise, O Lord; O God, lift up your hand; forget not the afflicted.Povstaň, Pane, Bože, zdvihni svoju ruku, nezabúdaj na úbohých.
Bible verse of the day
Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies