DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Protection

«Put on the whole armour of God, that ye may be able… Ephesians 6:11»
Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.
Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is vir ons 'n toevlug en sterkte; as hulp in benoudhede is Hy in hoë mate beproef.
Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the Lord thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.Wees sterk en vol moed; wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie; want dit is die Here jou God wat saam met jou trek; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie.
So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê: Die Here is vir my 'n Helper, en ek sal nie vrees nie; wat sal 'n mens aan my doen?
No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die Here.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.Ook het U my die skild van u uitredding gegee, en u regterhand het my ondersteun, en u neerbuigende goedheid het my groot gemaak. U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie.
Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.Bewaar my, o God, want by U skuil ek.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.
The Lord is on my side; I will not fear: what can man do unto me?Die Here is vír my; ek sal nie vrees nie: wat kan 'n mens my doen?
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.U is my skuilplek en my skild; op u woord wag ek.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.
And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.En tot die ouderdom toe is Ék dieselfde, ja, tot die grysheid toe sal Ek julle dra; Ék het dit gedoen, en Ék sal julle opneem, en Ék sal dra en red.
As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.Die weg van God is volmaak; die woord van die Here is gelouter; Hy is 'n skild vir almal wat by Hom skuil.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.Maar ék sal sing van u sterkte en elke môre jubel oor u goedertierenheid, want U was 'n rotsvesting vir my en 'n toevlug in die dag toe ek benoud was.
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe.
But thou, O Lord, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.Maar U, Here, is 'n skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef.
What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?WAT sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees?
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Ek stel die Here altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou.
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.Elke woord van God is gelouter; Hy is 'n skild vir die wat by Hom skuil.
The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.Die Naam van die Here is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut.
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?Of dink jy dat Ek nie nou my Vader kan bid en Hy vir My meer as twaalf legioene van engele beskikbaar sal stel nie?
He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil; sy trou is 'n skild en pantser.
For who is God, save the Lord? and who is a rock, save our God?Want wie is God buiten die Here, en wie 'n rots buiten onse God?

Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.Leer om goed te doen, soek die reg, beteuel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee.
Previous12Next

Bible verse of the day

For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

Random Bible Verse

Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Husbands, love your wives, and be not bitter against them.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies