DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Protection

«Put on the whole armour of God, that ye may be able… Ephesians 6:11»
Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
Thou art my hiding place; thou shalt preserve me from trouble; thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah.Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them: for the Lord thy God, he it is that doth go with thee; he will not fail thee, nor forsake thee.Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
No weapon that is formed against thee shall prosper; and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord.Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath holden me up, and thy gentleness hath made me great. Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
The Lord is on my side; I will not fear: what can man do unto me?De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Thou art my hiding place and my shield: I hope in thy word.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
And even to your old age I am he; and even to hoar hairs will I carry you: I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
As for God, his way is perfect: the word of the Lord is tried: he is a buckler to all those that trust in him.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Keep thy heart with all diligence; for out of it are the issues of life.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
But thou, O Lord, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than twelve legions of angels?Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
He shall cover thee with his feathers, and under his wings shalt thou trust: his truth shall be thy shield and buckler.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
For who is God, save the Lord? and who is a rock, save our God?Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

Learn to do well; seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow.Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
Previous12Next

Bible verse of the day

And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.

Random Bible Verse

Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies