DailyVerses.net

71 Bible Verses about Reliability (3/3)

« Psalms 62:2 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
Truly he is my rock and my salvation; he is my fortress, I will never be shaken.Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
May the Lord our God be with us as he was with our ancestors; may he never leave us nor forsake us.Moge de HEER, onze God, ons bijstaan, zoals hij onze voorouders heeft bijgestaan. Moge hij zich om ons blijven bekommeren en ons niet in de steek laten.
But, “Let the one who boasts boast in the Lord.” For it is not the one who commends himself who is approved, but the one whom the Lord commends.‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op de Heer beroemen,’ want niet wie zichzelf aanprijst is betrouwbaar, maar wie door de Heer wordt aangeprezen.
Do not withhold your mercy from me, Lord; may your love and faithfulness always protect me.U, HEER, u weigert mij uw ontferming niet, uw liefde en uw trouw zullen mij steeds bewaren.
So is my word that goes out from my mouth: It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it.Zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.
Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that not one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled; not one has failed.Luister. Nu ik de weg moet gaan die ieder mens wacht, moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan. Hij heeft ze alle gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken.
“Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken nor my covenant of peace be removed,” says the Lord, who has compassion on you.Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar – zegt de HEER, die zich over je ontfermt.
Here is a trustworthy saying: If we died with him, we will also live with him.Deze boodschap is betrouwbaar: Als wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven.
Let your eyes look straight ahead; fix your gaze directly before you.Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.
For who is God besides the Lord? And who is the Rock except our God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’‘Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’
Therefore say to them, ‘This is what the Sovereign Lord says: None of my words will be delayed any longer; whatever I say will be fulfilled, declares the Sovereign Lord.’Zeg daarom tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wat ik besloten heb, zal niet worden uitgesteld! Alles wat ik zeg, zal gebeuren! – zo spreekt God, de HEER.”
“See, the enemy is puffed up; his desires are not upright— but the righteous person will live by his faithfulness.”Wie niet oprecht is kwijnt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.
The Lord loves righteousness and justice; the earth is full of his unfailing love.Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.
The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.
‘Return to me,’ declares the Lord Almighty, ‘and I will return to you,’ says the Lord Almighty.Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren – zegt de HEER van de hemelse machten.
All your words are true; all your righteous laws are eternal.Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig.
For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished.Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.
Surely the Sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets.Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten.
The way of the Lord is a refuge for the blameless, but it is the ruin of those who do evil.Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de HEER een vesting, wie onrecht doet, vernietigt hij.
An honest witness does not deceive, but a false witness pours out lies.Een betrouwbare getuige spreekt de waarheid, een valse getuige strooit alleen maar leugens rond.
Previous123Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
I will extol the Lord at all times; his praise will always be on my lips.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies