DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Reliability

«Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u… 2 Tessalonicenzen 3:3»
But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one.Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
Therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God who keeps covenant and mercy for a thousand generations with those who love Him and keep His commandments.Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.Een mens heeft het verlangen goed te doen, je kunt beter arm dan onbetrouwbaar zijn.
He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber.Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Cast your burden on the Lord, And He shall sustain you; He shall never permit the righteous to be moved.Leg uw last op de HEER en hij zal u steunen, nooit zal hij dulden dat een rechtvaardige ten val komt.
Through the Lord’s mercies we are not consumed, Because His compassions fail not. They are new every morning; Great is Your faithfulness.Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw!
No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it.U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.
And the Lord, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed.De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.
The Lord is near to all who call upon Him, To all who call upon Him in truth.Allen die hem aanroepen is de HEER nabij, die hem roepen in vast vertrouwen.
The Lord will perfect that which concerns me; Your mercy, O Lord, endures forever; Do not forsake the works of Your hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
His lord said to him, ‘Well done, good and faithful servant; you were faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your lord.’Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
Oh, give thanks to the Lord, for He is good! For His mercy endures forever.Loof de HEER, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.
But I will sing of Your power; Yes, I will sing aloud of Your mercy in the morning; For You have been my defense And refuge in the day of my trouble.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
The integrity of the upright will guide them, But the perversity of the unfaithful will destroy them.Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.
A talebearer reveals secrets, But he who is of a faithful spirit conceals a matter.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting On those who fear Him, And His righteousness to children’s children, To such as keep His covenant, And to those who remember His commandments to do them.Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen van wie zich houdt aan zijn verbond en naar zijn geboden leeft.
Until now you have asked nothing in My name. Ask, and you will receive, that your joy may be full.Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.
Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning.Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.’
For You, Lord, are good, and ready to forgive, And abundant in mercy to all those who call upon You.U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
For He satisfies the longing soul, And fills the hungry soul with goodness.Wie dorst had, gaf hij te drinken, wie honger had, volop te eten.
For the Lord loves justice, And does not forsake His saints; They are preserved forever, But the descendants of the wicked shall be cut off.Want de HEER heeft gerechtigheid lief, wie hem trouw zijn, verlaat hij niet. Zij blijven voor eeuwig behouden, maar het nageslacht van zondaars wordt verdelgd.
You, O Lord, remain forever; Your throne from generation to generation.Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.

God is our refuge and strength, A very present help in trouble.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Previous123Next

Bible verse of the day

The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.

Random Bible Verse

The Lord shall preserve you from all evil;
He shall preserve your soul.
The Lord shall preserve your going out and your coming in
From this time forth, and even forevermore.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The Lord is with you while you are with Him. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will forsake you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies