DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour. Proverbs 21:21»
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.
Who will render to every man according to his deeds.On „odplatí každému podle jeho skutků“
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.
For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.
Every way of a man is right in his own eyes: but the Lord pondereth the hearts.Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.
Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane.
To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti.
But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled.I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“
The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.
For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou.
And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci.
Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.Celým svým srdcem hledám tě, od tvých příkazů zbloudit nenech mě!
It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel.

Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.
Previous12345Next

Bible verse of the day

And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.

Random Bible Verse

He giveth power to the faint;
and to them that have no might he increaseth strength.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies