DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour. Proverbs 21:21»
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.
Who will render to every man according to his deeds.On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.
For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Every way of a man is right in his own eyes: but the Lord pondereth the hearts.Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.
To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.
But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled.Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘
The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.
For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.
And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.
Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.
It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.

Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
Previous12345Next

Bible verse of the day

And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

Random Bible Verse

And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies