DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Righteousness

«He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour. Proverbs 21:21»
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť.
Who will render to every man according to his deeds.On odplatí každému podľa jeho skutkov.
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť.
For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.Lebo Pán miluje spravodlivosť a neopúšťa svojich svätých. Nespravodlivci navždy vyhynú a pokolenie bezbožných bude zničené.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Every way of a man is right in his own eyes: but the Lord pondereth the hearts.Človeku sa môže zdať, že každá jeho cesta správna je, lenže srdcia posudzuje Pán.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.
Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.Nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý.
To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.Pestovať statočnosť a rozvahu sa väčšmi páči Pánovi ako obeta.
The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.
But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled.Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Neľakajte sa ich hrozieb a neplašte sa.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať.
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.Toho, ktorý nepoznal hriech, za nás urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.Napokon, bratia, myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné a chválitebné!
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Nespravodlivo nadobúdané poklady sú neužitočné, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.Bezbožný človek získava len klamný zárobok, no ten, kto seje spravodlivosť, opravdivú odmenu.
And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici.
Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará. Tvoju spravodlivosť vyvedie na povrch ako svetlo a tvoje právo ako poludňajší jas.
Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.

It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.Je nebezpečné pre človeka: „Sväté!“ vybľafnúť a iba potom rozvážiť si, čo sa sľúbilo.
Previous12345Next

Bible verse of the day

For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies