DailyVerses.net

106 Bible Verses about Righteousness

« Proverbs 21:21 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness, and honour.Wie gerechtigheid en liefde najaagt, vindt leven, gerechtigheid en eer.
Who will render to every man according to his deeds.Die een ieder vergelden zal naar zijn werken.
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, doch jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.
For the Lord loveth judgment, and forsaketh not his saints; they are preserved for ever: but the seed of the wicked shall be cut off.Want de Here bemint het recht, en Hij verlaat zijn gunstgenoten niet. Voor altoos blijven zij bewaard, maar het nageslacht der goddelozen wordt uitgeroeid.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
Every way of a man is right in his own eyes: but the Lord pondereth the hearts.Elke weg van een mens is recht in zijn ogen, maar de Here beproeft de harten.
But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.
Surely he shall not be moved for ever: the righteous shall be in everlasting remembrance.Want hij zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.
To do justice and judgment is more acceptable to the Lord than sacrifice.Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.
But and if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye: and be not afraid of their terror, neither be troubled.Al moest gij lijden om de gerechtigheid, toch zijt gij zalig. Doch vreest niet voor hun dreiging, en laat u niet verschrikken.
The eyes of the Lord are upon the righteous, and his ears are open unto their cry.De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.
And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not.Laten wij niet moede worden goed te doen, want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.
See that none render evil for evil unto any man; but ever follow that which is good, both among yourselves, and to all men.Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
For he hath made him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in him.Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat.
For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world.Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.
And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.Maar gerechtigheid is een vrucht, die in vrede wordt gezaaid voor hen, die vrede stichten.
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
The wicked worketh a deceitful work: but to him that soweth righteousness shall be a sure reward.De goddeloze maakt winst die niet gedijt, maar wie gerechtigheid zaait, heeft blijvend gewin.
And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye? for sinners also do even the same.Want indien gij goed doet aan wie u goed doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dat.
Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.
With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.
It is a snare to the man who devoureth that which is holy, and after vows to make enquiry.Het is een valstrik voor een mens ondoordacht „heilig” te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen.

Commit thy way unto the Lord; trust also in him; and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday.Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken; Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht, en uw recht als de middag.
Previous12345Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies