DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'Before'

«Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility. Proverbs 18:12»
Before destruction the heart of man is haughty, and before honour is humility.Pred skazou býva povýšenosť srdca ľudského, pred slávou je však pokora.
What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým?
Lord, all my desire is before thee; and my groaning is not hid from thee.Pane, ty poznáš každú moju túžbu; ani moje vzdychy nie sú skryté pred tebou.
O come, let us worship and bow down: let us kneel before the Lord our maker.Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee.Nech tvoje oči hľadia priamo vpred a tvoje mihalnice nech pozerajú pred teba!
If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.
A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men.Dar kliesni cestu človeku a vymáha mu prístup k veľmožom.
He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.
I have set the Lord always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Wash you, make you clean; put away the evil of your doings from before mine eyes; cease to do evil.Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred očí zlobu svojich skutkov, prestaňte robiť zlo!
And the Lord turned the captivity of Job, when he prayed for his friends: also the Lord gave Job twice as much as he had before.Potom Pán zmenil Jóbov údel, lebo sa modlil za svojich druhov. A Pán dvojnásobne rozmnožil Jóbovo imanie.
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.
And the Lord, he it is that doth go before thee; he will be with thee, he will not fail thee, neither forsake thee: fear not, neither be dismayed.Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!
And now, little children, abide in him; that, when he shall appear, we may have confidence, and not be ashamed before him at his coming.A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, aby sme mali dôveru, keď sa zjaví, a aby sme pri jeho príchode neboli ním zahanbení.
In my distress I called upon the Lord, and cried unto my God: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.V úzkosti som vzýval Pána a volal som ku svojmu Bohu. Zo svojho chrámu počul môj hlas a moje volanie pred jeho tvárou preniklo k jeho sluchu.
Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.
Who hath saved us, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began.On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.
Looking unto Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God.Vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery. On namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž, pohrdol potupou a sedí po pravici Božieho trónu.
Pure religion and undefiled before God and the Father is this, To visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world.Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.
Sing unto God, sing praises to his name: extol him that rideth upon the heavens by his name Jah, and rejoice before him. A father of the fatherless, and a judge of the widows, is God in his holy habitation.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.A zástupy, čo išli pred ním, i tie, čo šli za ním, volali: „Hosanna synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“

For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether.Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
Previous12Next

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.

Random Bible Verse

In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have in him, that, if we ask any thing according to his will, he heareth us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies