DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about 'Walk'

«For we walk by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7»
For we walk by faith, not by sight.Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.
And I will walk at liberty: for I seek thy precepts.En in die ruimte wandel, want ek soek u bevele.
Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.WELGELUKSALIG is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel.
This I say then, Walk in the Spirit, and ye shall not fulfil the lust of the flesh.MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.
For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh.Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.En Hy bewaar hulp vir die opregtes, Hy is 'n skild vir die wat regskape wandel.
Thus saith the Lord, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.So spreek die Here: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê: Ons wil daarin nie wandel nie.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel.
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.As ons sê dat ons met Hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie.
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.Ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel.
Teach me thy way, O Lord; I will walk in thy truth: unite my heart to fear thy name.Leer my, Here, u weg: ek sal in u waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van u Naam.
And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.En wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my.
Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?Of kan iemand op gloeiende kole loop sonder dat sy voete brandwonde kry?
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise, Redeeming the time, because the days are evil.Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is.
And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments, and do them.En Ek sal my Gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen.
He hath shewed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with thy God?Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is; en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God?
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.EN Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.
Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him.En hou die gebooie van die Here jou God om in sy weë te wandel en Hom te vrees.
But they that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings as eagles; they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.
Now I Nebuchadnezzar praise and extol and honour the King of heaven, all whose works are truth, and his ways judgment: and those that walk in pride he is able to abase.Nou prys ek, Nebukadnésar, en ek roem en eer die Koning van die hemel: al sy werke is waarheid en sy paaie is reg, en Hy kan verneder die wat in hulle trotsheid wandel.
Ye shall walk after the Lord your God, and fear him, and keep his commandments, and obey his voice, and ye shall serve him, and cleave unto him.Julle moet die Here julle God navolg en Hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en Hom dien en Hom aanhang.
The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet, and he will make me to walk upon mine high places.Die Here Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos dié van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes.

Ye shall walk in all the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess.In al die weë wat die Here julle God julle beveel het moet julle wandel, sodat julle kan lewe en dit met julle goed kan gaan en julle die dae kan verleng in die land wat julle in besit sal neem.
Previous12Next

Bible verse of the day

For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Random Bible Verse

Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies