DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

28 Bible Verses about 'Wisdom'

«Proverbs 4:7»
Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all thy getting get understanding.Het begin der wijsheid is: verwerf wijsheid en verwerf inzicht bij al wat gij bezit.
So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen.
When pride cometh, then cometh shame: but with the lowly is wisdom.Als overmoed komt, komt schande mee, maar wijsheid is bij de ootmoedigen.
Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding.Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt.
I have taught thee in the way of wisdom; I have led thee in right paths.Ik onderricht u in de weg der wijsheid, ik doe u treden op rechte paden.
Only by pride cometh contention: but with the well advised is wisdom.Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.
For the Lord giveth wisdom: out of his mouth cometh knowledge and understanding.Want de Here geeft wijsheid, uit zijn mond komen kennis en verstandigheid.
Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth.Verwerf wijsheid, verwerf inzicht, vergeet niet en wijk niet af van de woorden mijns monds.
For in much wisdom is much grief: and he that increaseth knowledge increaseth sorrow.Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
The fear of the Lord is the beginning of wisdom: and the knowledge of the holy is understanding.De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.
He that getteth wisdom loveth his own soul: he that keepeth understanding shall find good.Wie verstand verwerft, heeft zijn leven lief; wie inzicht bewaart, vindt geluk.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom; and before honour is humility.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not; and it shall be given him.Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.
Who is a wise man and endued with knowledge among you? let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom.Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
He layeth up sound wisdom for the righteous: he is a buckler to them that walk uprightly.Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen.
Labour not to be rich: cease from thine own wisdom.Tob u niet af voor rijkdom, zie van uw voornemen af.
O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!
So shall the knowledge of wisdom be unto thy soul: when thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off.Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him.Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.
But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be intreated, full of mercy and good fruits, without partiality, and without hypocrisy.Maar de wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.
I thank thee, and praise thee, O thou God of my fathers, who hast given me wisdom and might, and hast made known unto me now what we desired of thee: for thou hast now made known unto us the king's matter.U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt, en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van U gesmeekt hebben, daar Gij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt.

Walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man.Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven.
Previous12Next

Bible verse of the day

Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.

Random Bible Verse

But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. And whatsoever we ask, we receive of him, because we keep his commandments, and do those things that are pleasing in his sight.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies