DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Self-control

«Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control. Proverbs 25:28»
Like a city whose walls are broken through is a person who lacks self-control.Bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá.
For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.
Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat.
For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.Proto se ze všech sil snažte přidat ke své víře ušlechtilost, k ušlechtilosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná.
The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.Jazyk má moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.
No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it.Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky.
For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say “No” to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age.Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.
No, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize.Raději své tělo tužím a podmaňuji, abych snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.Tupec dá průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět.
Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever.Každý závodník má přísnou sebekázeň – oni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne.
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.
I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman.Vstoupil jsem do smlouvy se svýma očima, že se nebudu dívat po dívkách.
Watch out that you do not lose what we have worked for, but that you may be rewarded fully.Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu.
Do not turn to the right or the left; keep your foot from evil.Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla!
Do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control.Neodpírejte se jeden druhému – jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás nepokoušel satan, kdybyste se nemohli ovládnout.

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Random Bible Verse

You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit—fruit that will last—and so that whatever you ask in my name the Father will give you.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies