DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

30 Biblické verše o Nasledovanie

« Deuteronómium 5:33 »
Kráčajte po takej ceste, akú vám vyznačil Pán, váš Boh, aby ste mohli žiť a aby vám bolo dobre, aby sa predĺžili vaše dni v krajine, ktorú budete vlastniť.Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess.
Pán, ktorý je vaším vodcom, bude s tebou, nenechá a neopustí ťa. Neboj sa, ani sa neľakaj!The Lord himself goes before you and will be with you; he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid; do not be discouraged.
Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.Direct my footsteps according to your word; let no sin rule over me.
A Ježiš im zasa povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“When Jesus spoke again to the people, he said, “I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.”
Nech Pán vedie vaše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.May the Lord direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.
Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“Then he called the crowd to him along with his disciples and said: “Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me.”
Ak žijeme v Duchu, podľa Ducha aj konajme.Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.
Napodobňujte Boha ako milované deti.Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.
Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec.Whoever serves me must follow me; and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me.
Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example, that you should follow in his steps.
Pán upevňuje kroky človeka a sprevádza ho na ceste.The Lord makes firm the steps of the one who delights in him.
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.
Židom, ktorí mu uverili, Ježiš povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“To the Jews who had believed him, Jesus said, “If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free.”
Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”
Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva.In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.
Ak sa vám však nepáči slúžiť Pánovi, tak si dnes vyvoľte, komu chcete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia na druhej strane potoka, alebo bohom Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. Ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi.But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord.
Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.“By this everyone will know that you are my disciples, if you love one another.”
Neodkloňuj sa (ani) vpravo, ani naľavo, odvracaj svoju nohu od zlého!Do not turn to the right or the left; keep your foot from evil.
A Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy vzkriesil z mŕtvych veľkého pastiera oviec, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu; a nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista. Jemu nech je sláva na veky vekov. Amen.Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great Shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing his will, and may he work in us what is pleasing to him, through Jesus Christ, to whom be glory for ever and ever. Amen.
Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.I will hasten and not delay to obey your commands.
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.This is to my Father’s glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples.

I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.““Come, follow me,” Jesus said, “and I will send you out to fish for people.”
Predošlý12Ďalší
Biblický verš dňa
Príslovia 17:6
Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov (sú) ich otcovia.