DailyVerses.net

23 Biblické verše o Pokánie

« 2. Kroník 7:14 »

KAT
X
NKJV
A môj ľud, ktorý sa volá mojím menom, sa skloní a bude sa modliť, bude hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest, ja vypočujem z neba, odpustím ich vinu a ich zem uzdravím.If My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land.
Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord.
Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.He who covers his sins will not prosper, But whoever confesses and forsakes them will have mercy.
Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!Therefore bear fruits worthy of repentance.
Lebo Pán, váš Boh, je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu.For the Lord your God is gracious and merciful, and will not turn His face from you if you return to Him.
Pán nemešká s prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká; on je len trpezlivý s vami a nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie.The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is longsuffering toward us, not willing that any should perish but that all should come to repentance.
Choďte a naučte sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.« Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.But go and learn what this means: ‘I desire mercy and not sacrifice.’ For I did not come to call the righteous, but sinners, to repentance.
Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“From that time Jesus began to preach and to say, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”
Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.
Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.So rend your heart, and not your garments; Return to the Lord your God, For He is gracious and merciful, Slow to anger, and of great kindness; And He relents from doing harm.
Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.
Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine just persons who need no repentance.
Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve, preto sa obráťte a budete žiť.“For I have no pleasure in the death of one who dies,” says the Lord God. “Therefore turn and live!”
Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie.Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent.
Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“And saying, “The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.”
Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali.I have not come to call the righteous, but sinners, to repentance.
Obráťte sa ku mne, hovorí Pán zástupov, a obrátim sa k vám, hovorí Pán zástupov.“Return to Me,” says the Lord of hosts, “and I will return to you,” says the Lord of hosts.
Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“Then Peter said to them, “Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit.”
Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents.
Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.I tell you, no; but unless you repent you will all likewise perish.
Pripusťte si k srdcu moje napomínanie! Ja vylejem na vás svojho ducha, oznámim vám svoje zásady!Turn at my rebuke; Surely I will pour out my spirit on you; I will make my words known to you.
Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: »Ľutujem,« odpusť mu!If your brother sins against you, rebuke him; and if he repents, forgive him. And if he sins against you seven times in a day, and seven times in a day returns to you, saying, ‘I repent,’ you shall forgive him.

Čítať viac

Komentárov
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!