DailyVerses.net

38 Biblické verše o Pokoj

« Numeri 6:24-26 »

KAT
X
CEI
»Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«Ti benedica il Signoree ti protegga. Il Signore faccia brillare il suo volto su di tee ti sia propizio. Il Signore rivolga su di te il suo voltoe ti conceda pace.
Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdržiava svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej. Nech sa vyhýba zlu a robí dobre, nech hľadá pokoj a usiluje sa oň.Infatti: Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole d'inganno; eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua.
Sám Pán pokoja nech vám daruje trvalý pokoj v každom ohľade. Pán nech je s vami všetkými.Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni modo. Il Signore sia con tutti voi.
V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.In pace mi corico e subito mi addormento: tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
(Ľud) má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.Il suo animo è saldo; tu gli assicurerai la pace, pace perché in te ha fiducia.
Znášajte sa navzájom a odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo proti druhému. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy!Sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.
A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!
Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.Misericordia a voi e pace e carità in abbondanza.
Lepšie je byť trpezlivý ako silák, (lepšie) sa ovládať, než mesto zaujať.Il paziente val più di un eroe, chi domina se stesso val più di chi conquista una città.
A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.
Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.Stà lontano dal male e fà il bene, cerca la pace e perseguila.
Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána.Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai il Signore.
A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.Cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.La sapienza che viene dall'alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia.
Robte to, čo ste sa naučili, prijali, počuli a videli na mne! A Boh pokoja bude s vami.Ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare. E il Dio della pace sarà con voi!
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace.
Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)E' una gloria per l'uomo astenersi dalle contese, attaccar briga è proprio degli stolti.
Aké milé sú na horách nohy posla blahozvesti, čo oznamuje pokoj, zvestuje blaho, oznamuje spasenie, hovorí Sionu: „Tvoj Boh kraľuje.“Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.Certo, ogni correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati.

Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace.
Predošlý12Ďalší

Čítať viac

Komentárov
On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!