DailyVerses.net
TémyOdoberaťNáhodný verš

27 Biblické verše o Spoločenstvo

«Hebrejom 10:24-25»
Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.
Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.For as we have many members in one body, and all members have not the same office: So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!
Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.
Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.
Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.
Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.
Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.
Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.
Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus.
Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul: neither said any of them that ought of the things which he possessed was his own; but they had all things common.
Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.
Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ's, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise.
Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.
Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.
Veru, veru, hovorím vám: »Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.«Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.
Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.
Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.
Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.
Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.
Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.Honour widows that are widows indeed.
Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy.If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.
Predošlý12Ďalší

Biblický verš dňa

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Náhodný Biblický verš

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva
a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,
povie Pánovi:
„Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Biblický verš dňa

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!