DailyVerses.net

24 Biblické verše o Trest

« Príslovia 3:11-12 »

KAT
X
NKJV
Nevzpieraj sa, syn môj, keď ťa súdi Pán a nech ťa neomŕza jeho karhanie, lebo Pán karhá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorého má rád.My son, do not despise the chastening of the Lord, Nor detest His correction; For whom the Lord loves He corrects, Just as a father the son in whom he delights.
Prozreteľný (človek) predvída nehodu (a) vyhne sa, neskúsení (však) idú ďalej (neopatrne) a doplácajú (na svoj nerozum).A prudent man foresees evil and hides himself; The simple pass on and are punished.
Ja karhám a trescem tých, ktorých milujem. Buď teda horlivý a rob pokánie.As many as I love, I rebuke and chasten. Therefore be zealous and repent.
Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona.For as many as have sinned without law will also perish without law, and as many as have sinned in the law will be judged by the law.
Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it.
V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.There is no fear in love; but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love.
Ak sa niekto prehreší a prestúpi niektorý z Pánových príkazov, previnil sa, aj keď si toho nebol vedomý, lebo sa dopustil krivdy.If a person sins, and commits any of these things which are forbidden to be done by the commandments of the Lord, though he does not know it, yet he is guilty and shall bear his iniquity.
Toho, ktorý ju nepoznal a urobil niečo, za čo si zaslúži bitku, menej zbijú. Kto mnoho dostal, od toho sa bude mnoho požadovať, a komu veľa zverili, od toho budú viac žiadať.But he who did not know, yet committed things deserving of stripes, shall be beaten with few. For everyone to whom much is given, from him much will be required; and to whom much has been committed, of him they will ask the more.
Obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.Repent, and turn from all your transgressions, so that iniquity will not be your ruin.
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.He who believes and is baptized will be saved; but he who does not believe will be condemned.
Ale predovšetkým, bratia moji, neprisahajte ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše „áno“ nech je „áno“ a „nie“ nech je „nie“, aby ste neprepadli súdu.But above all, my brethren, do not swear, either by heaven or by earth or with any other oath. But let your “Yes” be “Yes,” and your “No,” “No,” lest you fall into judgment.
Koho Pán tu kára, blažený je. Trestom Všemocného nepohŕdaj!Behold, happy is the man whom God corrects; Therefore do not despise the chastening of the Almighty.
Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo, lebo Pán nenechá bez trestu toho, kto bude brať jeho meno nadarmo.You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes His name in vain.
Teraz teda už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi; veď zákon Ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death.
Teda uvažuj vo svojom srdci, že ako človek vychováva svojho syna, tak Pán, tvoj Boh, vychovával teba.You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you.
Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.Preach the word! Be ready in season and out of season. Convince, rebuke, exhort, with all longsuffering and teaching.
Kto chodí s múdrymi, ten zmúdrie (popri nich), druhovi bláznov sa však plano povodí.He who walks with wise men will be wise, But the companion of fools will be destroyed.
On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.God sets the solitary in families; He brings out those who are bound into prosperity; But the rebellious dwell in a dry land.
Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.I tell you, no; but unless you repent you will all likewise perish.
Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie.Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations and to reserve the unjust under punishment for the day of judgment.
Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar.But the free gift is not like the offense. For if by the one man’s offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of the one Man, Jesus Christ, abounded to many.
Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.The Lord watches over the strangers; He relieves the fatherless and widow; But the way of the wicked He turns upside down.
V deň hnevu nepomôže bohatstvo, spravodlivosť však zachraňuje pred smrťou.Riches do not profit in the day of wrath, But righteousness delivers from death.
Preto vám hovorím: Ľuďom sa odpustí každý hriech i rúhanie, ale rúhanie proti Duchu sa neodpustí.Therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven men.

Čítať viac

Komentárov
Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!