DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

23 Biblické verše o Úcta

« Príslovia 8:13 »
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.Quien teme al Señor aborrece lo malo; yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso.
Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación.
Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.No seas sabio en tu propia opinión; más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser.
Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor.
Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.Engañoso es el encanto y pasajera la belleza; la mujer que teme al Señor es digna de alabanza.
A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir, para que te vaya bien.
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Más vale tener poco, con temor del Señor, que muchas riquezas con grandes angustias.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos.
Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.El temor del Señor es el principio del conocimiento; los necios desprecian la sabiduría y la disciplina.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo; sírvele y permanece fiel a él.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.El temor del Señor imparte sabiduría; la humildad precede a la honra.
A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.Y, por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor.
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor; conocer al Santo es tener discernimiento.
Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados.
Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme, pues, a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.¡Aleluya! ¡Alabado sea el Señor! Dichoso el que teme al Señor, el que halla gran deleite en sus mandamientos.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.Aunque uno se aparte del temor al Todopoderoso, el amigo no le niega su lealtad.
Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.El principio de la sabiduría es el temor del Señor; buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. ¡Su alabanza permanece para siempre!
Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.Dios nos bendecirá, y le temerán todos los confines de la tierra.
Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!¡Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos siempre les vaya bien!
Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.Cumple los mandamientos del Señor tu Dios; témelo y sigue sus caminos.
Biblický verš dňa
Matúš 18:15
Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata.
Odoberať denne Biblický verš:
mailE-mail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Osobný Plán čítania Biblie
Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!