DailyVerses.netTémyNáhodný veršOdoberať

Biblické verše o Úcta

«Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a… Príslovia 8:13»
Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.El temor de Jehová es aborrecer el mal; La soberbia y la arrogancia, el mal camino, Y la boca perversa, aborrezco.
Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.No seas sabio en tu propia opinión; Teme a Jehová, y apártate del mal; Porque será medicina a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su misericordia.
Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život (pospolu).Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.
A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma; que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad?
Lepšie je (mať) málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.Mejor es lo poco con el temor de Jehová, Que el gran tesoro donde hay turbación.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Que anda en sus caminos.
Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.
Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada.
Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría; Y a la honra precede la humildad.
Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.
Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.
Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias.
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Y en sus mandamientos se deleita en gran manera.
Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.
Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.El atribulado es consolado por su compañero; Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente.
Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra.
Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!!!Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre!
Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y temiéndole.
A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo.
Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.Enséñame, oh Jehová, tu camino; caminaré yo en tu verdad; Afirma mi corazón para que tema tu nombre.

Biblický verš dňa

Slovo na záver všetkého, čo si počul:
Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj,
lebo to je (povinnosť) každého človeka.

Náhodný Biblický verš

A Ježiš mu povedal: „Choď, tvoja viera ťa uzdravila!“ A hneď videl a šiel za ním po ceste.Náhodný verš!S obrázkom

Darček

Urobte dar na prácu DailyVerses.net:
Darček

Biblický verš dňa

Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je (povinnosť) každého človeka.

Odoberať denne Biblický verš:

Osobný Plán čítania Biblie

Vytvorte si účet na nastavenie vášho Plánu čítania Biblie a uvidíte váš progres a nasledujúcu kapitolu na prečítanie tu!