DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Truth

«He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in… Psalm 15:2-3»
He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is, wie oprecht de waarheid spreekt. Hij doet aan lasterpraat niet mee, hij benadeelt een ander niet en drijft niet de spot met zijn naaste.
My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
If we say that we have fellowship with him, and walk in darkness, we lie, and do not the truth.Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.Niets verheugt mij meer dan te horen dat mijn kinderen de weg van de waarheid volgen.
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: 'Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.'
Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things.Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ.Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.'
Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
The lips of the righteous know what is acceptable: but the mouth of the wicked speaketh frowardness.Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord, een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.
Lead me in thy truth, and teach me: for thou art the God of my salvation; on thee do I wait all the day.Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.
Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.Want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.
I have chosen the way of truth: thy judgments have I laid before me.Ik heb de betrouwbare weg gekozen, met uw voorschriften voor ogen.
Every word of God is pure: he is a shield unto them that put their trust in him.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.
But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of firstfruits of his creatures.Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eersten te maken in zijn schepping.
And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, hij is het eeuwige leven.
Put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee.Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen.
For the word of the Lord is right; and all his works are done in truth.Oprecht is het woord van de HEER, alles wat hij doet is betrouwbaar.
And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.
But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me.Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.

Lying lips are abomination to the Lord: but they that deal truly are his delight.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.
Previous12Next

Bible verse of the day

He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies