DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Weakness

«Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions… 2 Corinthians 12:10»
Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake: for when I am weak, then am I strong.Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
And he said unto me, My grace is sufficient for thee: for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me.En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.
He giveth power to the faint; and to them that have no might he increaseth strength.Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte.
Casting all your care upon him; for he careth for you.Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Likewise the Spirit also helpeth our infirmities: for we know not what we should pray for as we ought: but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered.En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Watch and pray, that ye enter not into temptation: the spirit indeed is willing, but the flesh is weak.Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.
For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.
A merry heart doeth good like a medicine: but a broken spirit drieth the bones.Een vrolijk hart bevordert de genezing, maar een verslagen geest doet het gebeente verdorren.
For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities; but was in all points tempted like as we are, yet without sin.Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.
Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen.
Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.Richt de geringe en de wees, doet recht de ellendige en de behoeftige.

Bible verse of the day

For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies