DailyVerses.netIzihlokoIvesi elingahleliweBhalisa

Amavesi EBhayibheli ngoKhisimusi

 • Uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo.
 • Ukuthi nizalelwe namuhla uMsindisi onguKristu iNkosi emzini kaDavide.
 • Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu,
  nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye.
 • Ngokuba sizalelwa umntwana,
  siphiwa indodana;
  umbuso uyakuba semahlombe akhe,
  negama lakhe liyakuthiwa
  uMluleki omangalisayo,
  uNkulunkulu onamandla,
  uYise ongunaphakade,
  iNkosi yokuthula.
 • Ingelosi yathi kubo: “Ningesabi; ngokuba bhekani, nginibikela izindaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuzakuba kubantu bonke.”
 • Kwathi-ke beselapho, zaphelela izinsuku zokuba abelethe. Wazibula ngendodana, wayembesa, wayilalisa emkhombeni, ngokuba bantula indawo endlini yezihambi.
 • Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yiNkosi ngomprofethi ukuthi: “Bheka, intombi iyakukhulelwa, izale indodana; bayakuyiqamba igama lokuthi u-Emanuweli,” okungukuthi ngokuhunyushwa “uNkulunkulu unathi”.
 • Ngalokho iNkosi uqobo iyakukunika isibonakaliso: bheka, intombi iyakukhulelwa, izale indodana, ibize igama layo ngokuthi u-Imanuweli.
 • Babuya-ke abelusi bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke abakuzwileyo nabakubonileyo, njengalokho kwakukhulunyiwe kubo.
 • Ngokuba imikhuba yabantu iyize,
  lokhu kugawulwa umuthi ehlathini;
  ngumsebenzi wesandla sesisebenzi ngembazo.
  Bawenza ube muhle ngesiliva nangegolide,
  bawubethela ngezipikili nangezando
  ukuba ungazamazami.
  Ungumsebenzi okhandiweyo, awukhulumi;
  uyathwalwa nokuthwalwa,
  ngokuba awuhambi.
  Ungawesabi, ngokuba awenzi okubi,
  nokuhle awunakukwenza.
 • Naye uJosefa wakhuphuka ephuma eGalile emzini waseNazaretha, waya eJudiya emzini kaDavide othiwa iBetlehema, ngokuba wayengowendlu nozalo lukaDavide, ukuyobalwa kanye noMariya owayemmiselwe ukuba abe ngumkakhe, ekhulelwe.
 • Esazindla ngalokho, bheka, ingelosi yeNkosi yabonakala kuye ngephupho, ithi: “Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokho akukhulelweyo kungoMoya oNgcwele.”
 • Ingelosi yaphendula, yathi kuye: “UMoya oNgcwele uzakuza phezu kwakho, amandla oPhezukonke akusibekele; ngakho-ke okungcwele okuzozalwa kuzakuthiwa iNdodana kaNkulunkulu.”
 • Ingelosi yathi kuye: “Ungesabi, Mariya, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka, uzakukhulelwa, uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu.”
 • UJesu esezelwe eBetlehema laseJudiya emihleni kaHerode inkosi, bheka, kwafika izazi eJerusalema, zivela empumalanga, zithi: “Uphi lowo ozelwe eyinkosi yabaJuda na? Ngokuba sibonile inkanyezi yakhe kwelasempumalanga, size ukukhuleka kuye.”
 • Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje: unina uMariya esemiselwe uJosefa, bengakahlangani wafunyanwa ekhulelwe ngoMoya oNgcwele.
 • Kepha wena Betlehema Efratha,
  omncane ukuba ube phakathi kwemindeni yakwaJuda,
  ngiyakuphunyelwa ngovela kuwe,
  ozakuba ngumbusi kwa-Israyeli,
  okuvela kwakhe kusukela endulo ezinsukwini zaphakade.

Amavesi eBhayibheli osuku

Ngakho yibani ngabalingisa uNkulunkulu njengabantwana abathandekayo.

Thola ivesi leBhayibheli lansuku zonke:

Isaziso nsuku zonkeI-emailFacebookAndroid-appKuwebhusayithi yakho

Ivesi leBhayibheli elingahleliwe

Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo, kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo, ukuze libavezele umusa abezwayo.Ivesi elilandelayo

Sekela iDailyVerses.net

Siza mina ukusakaza iZwi lika Nkulunkulu
Nikela