DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma laskavost

«Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh… Efezským 4:32»
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers.
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in him.
Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.The Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does.
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.
‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.“I have the right to do anything,” you say—but not everything is beneficial. “I have the right to do anything”—but not everything is constructive.
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven.
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.For this very reason, make every effort to add to your faith goodness; and to goodness, knowledge; and to knowledge, self-control; and to self-control, perseverance; and to perseverance, godliness; and to godliness, mutual affection; and to mutual affection, love.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Trust in the Lord and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture.
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.
Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!I remain confident of this: I will see the goodness of the Lord in the land of the living.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.What a person desires is unfailing love; better to be poor than a liar.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen.
Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?Who is going to harm you if you are eager to do good?
Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: ‚Nepůjdeme.‘“This is what the Lord says: “Stand at the crossroads and look; ask for the ancient paths, ask where the good way is, and walk in it, and you will find rest for your souls. But you said, ‘We will not walk in it.’”
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.Be merciful, just as your Father is merciful.
Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine.Remember, Lord, your great mercy and love, for they are from of old. Do not remember the sins of my youth and my rebellious ways; according to your love remember me, for you, Lord, are good.
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”
Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.Then you will understand what is right and just and fair—every good path.
On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good.
Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.I also want the women to dress modestly, with decency and propriety, adorning themselves, not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds, appropriate for women who profess to worship God.

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

A můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!