DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma následování

«Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal… Deuteronomium 5:33»
Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.You shall walk in all the way that the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may go well with you, and that you may live long in the land that you shall possess.
Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.
Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.Keep steady my steps according to your promise, and let no iniquity get dominion over me.
Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“Again Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life.”
A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.
Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me.
Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“And calling the crowd to him with his disciples, he said to them, “If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.”
Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit.
Jako milované děti následujte Božího příkladu.Therefore be imitators of God, as beloved children.
Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.If anyone serves me, he must follow me; and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!
K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps.
Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.The steps of a man are established by the Lord, when he delights in his way.
Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, that we should walk in them.
Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”
Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him.
Ježíš mu odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne.“Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”
Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.Do not swerve to the right or to the left; turn your foot away from evil.
Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.So also faith by itself, if it does not have works, is dead.
Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another.
Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods your fathers served in the region beyond the River, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord.
A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše, nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.
Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples.
Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat.I hasten and do not delay to keep your commandments.

Řekl jim: „Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.

Náhodný Biblický verš

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!