DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma srdce

«Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se… 1. Petrův 3:3-4»
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life.
Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.As in water face reflects face, so the heart of man reflects the man.
Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků.The heart is deceitful above all things, and desperately sick; who can understand it? “I the Lord search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds.”
Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Do not let your adorning be external—the braiding of hair and the putting on of gold jewelry, or the clothing you wear— but let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.
Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.You will seek me and find me, when you seek me with all your heart.
Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží, kéž splní každý tvůj záměr!May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!
Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
Hospodin však Samuelovi řekl: „Nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“But the Lord said to Samuel, “Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees: man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart.”
Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.Let not steadfast love and faithfulness forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of your heart. So you will find favor and good success in the sight of God and man.
On mu řekl: „Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“And he said to him, “You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.”
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.For where your treasure is, there your heart will be also.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.A joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.
Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments, for length of days and years of life and peace they will add to you.
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
Kdo je moudrého srdce, přijímá příkazy, kdežto kdo je pošetilých rtů, ten padne.The wise of heart will receive commandments, but a babbling fool will come to ruin.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!Be strong, and let your heart take courage, all you who wait for the Lord!
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.With my whole heart I seek you; let me not wander from your commandments!
Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.So teach us to number our days that we may get a heart of wisdom.
Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj!Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer.
Uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.He heals the brokenhearted and binds up their wounds.
Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.
Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se a vrhni se do moře‘ – a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít.Truly, I say to you, whoever says to this mountain, ‘Be taken up and thrown into the sea,’ and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him.

Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům.I will praise you with an upright heart, when I learn your righteous rules.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!